Hjem » Ny bødestraf sætter ind over for uanmeldt arbejde med asbest

Ny bødestraf sætter ind over for uanmeldt arbejde med asbest

Arbejdstilsynet har efter offentlig høring og høring af Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret, udstedt en ny bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. juli 2023. Den nye asbestbekendtgørelse er en omskrivning og modernisering af den gældende asbestbekendtgørelse for at tydeliggøre kravene til blandt andet forundersøgelser, anmeldelse af asbestarbejde og rengøring, så de er lettere at forstå for virksomhederne. Fra 1. juli vil virksomheder, der ikke på forhånd indberetter, at de arbejder med asbest, således modtage bøder på 10.000 kroner. Fra juni i fjor til marts i år har Arbejdstilsynet udstedt 421 straks-påbud for overtrædelser af reglerne omkring arbejde med asbest, og dette har været med til at skubbe processen.

Med aftalen har man samtidig besluttet, at virksomheder, der arbejder med asbest, skal autoriseres. Ordningen forventes først at træde i kraft fra 1. januar 2025 og skal være med til at sikre, at medarbejdere, der arbejder med asbest, har de nødvendige kompetencer.

Bygherrer har pligt til at identificere, vurdere og imødegå forekomster af asbest i projektet. Hvis der forekommer asbest, skal der udarbejdes en skriftlig plan for arbejdet, lyder det fra DM&Es chefkonsulent.

Før arbejdet påbegyndes

Der er forskellige pligter i forbindelse med arbejdet med asbest. Som udgangspunkt er det bygherren, som har pligten til at forestå forundersøgelsespligten. Inden nedrivning, reparation eller vedligeholdelse påbegyndes, skal det ved en forundersøgelse være fastslået, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest. Forundersøgelsen kan understøttes af oplysninger fra for eksempel ejerne. Hvis der er den mindste grund til mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller en bygning, skal arbejdet betragtes som et asbestarbejde og udføres efter reglerne i denne bekendtgørelse. Når det er nødvendigt for at fastslå, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, skal der i forbindelse med forundersøgelsen tages prøver af relevante materialer med henblik på asbest-analyse. Som entreprenør skal du dog være opmærksom på, at bygherre ikke videregiver pligten til dig som entreprenør. Det kan være i udbuds-materiale eller især ved private bygherrer.

Asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år. Men materialet udgør stadig en fare, når det skal fjernes, fordi indånding øger risikoen for kræft.

De uventede materialer

Derudover skal du som entreprenør være opmærksom på, at der i forbindelse med arbejdet kan forekomme uventede materialer, som kan indeholde asbest. Her har du som udførende pligt til at oplyse bygherre om risikoen, og der skal tages de nødvendige foranstaltninger. Bygherren har pligt til at identificere, vurdere og imødegå forekomster af asbest i projektet. Hvis der forekommer asbest, skal der udarbejdes en skriftlig plan for arbejdet. Hvis arbejdet involverer mere end ét firma, eller der er mere end 10 personer på byggepladsen samtidig, skal bygherren udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed, hvor arbejder med asbest skal beskrives. I forbindelse med udarbejdelse af planerne skal bygherren sikre, at områder med asbest og asbestholdige materialer er identificeret og afmærket tydeligt, inden arbejdet går i gang. Det følger af entreprenørens arbejdsgiveransvar at sikre, at den skriftlige plan for arbejdet med asbesten bliver udarbejdet, og at medarbejdere informeres om, hvor asbesten er. Det er bygherren, der er ansvarlig for, at asbestholdigt affald bliver anmeldt til kommunen og sorteret, opbevaret, transporteret og bortskaffet korrekt.

Så farefrit som muligt

Arbejdsgiveren har også pligter i forhold til de ansatte. Arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig plan for arbejdets udførelse.
Arbejdsgiveren skal desuden sikre, at alle arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, bliver indrettet så farefrit som muligt. Planen skal supplere den foreliggende APV, som altid skal laves. Arbejdsplanen skal tage højde for, at asbestholdige materialer, hvis praktisk muligt, under nedrivning skal fjernes særskilt, medmindre det vil medføre en større risiko for udsættelse for asbeststøv at fjerne materialerne særskilt.
Arbejdsgiveren skal ligeledes anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet, før arbejdet påbegyndes senest 8 dage forinden. Anmeldelse skal dog ikke ske for asbest-arbejde med lavt støv-niveau.

Ordningen, der først forventes at træde i kraft fra 1. januar 2025, skal sikre, at medarbejdere, der arbejder med asbest, har de nødvendige kompetencer.

3 gode råd fra konsulenten

  1. Vær OBS på din rolle i projektet: Når man arbejder med asbest, er der forskellige pligter, som påhviler forskellige parter. Det er vigtigt for dig som entreprenør at have klarhed over, hvilke opgaver du med sikkerhed har, men også dem, hvor der kan ske en overdragelse.
  2. Udarbejd en arbejdsplan: Arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig plan forarbejdets udførelse. Arbejdsplanen skal tage højde for, at asbestholdige materialer, så vidt det med rimelighed er praktisk muligt, under nedrivning skal fjernes særskilt, medmindre det vil medføre en større risiko for udsættelse for asbeststøv at fjerne materialerne særskilt.
  3. Husk at anmelde asbestarbejde: Arbejdsgiveren skal anmelde asbestarbejde til Arbejdstilsynet, før arbejdet påbegyndes. Anmeldelsen skal så vidt muligt foretages senest otte dage forinden. Anmeldelse skal dog ikke ske for asbestarbejde med lavt støv-niveau.

For yderligere information, kontakt venligst:
Sebastian Ravn, chefkonsulent i DM&E Entreprenør, sr@dmoge.dk, + 45 7641 3668

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Lad os hjælpe dig videre

Vores konsulenter har erfaring og viden, som gør, at du får bedst mulig rådgivning.

T: +45 7585 8355
M: post@dmoge.dk